مراحل اجرای فنس نکات نصب و اجرای حصار کشی

مراحل اجرای فنس      نکات نصب و اجرای حصار کشی مرحله اول:نصب پایه در ابتدا ما نیاز داریم تا پایه هایی تهیه کنیم تا فنس و سیم خاردار را روی آن نصب کنیم. برای این کار بهتر است از پایه هایی از جنس اهن در اشکالی مانند نبشی  پروفیل  قوطی و لوله استفاده کنیم  که ما … ادامه خواندن مراحل اجرای فنس نکات نصب و اجرای حصار کشی